SchoolSolarSystems_logo

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

School Solar Systems, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 89337166 op 23 februari 2023.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen School Solar Systems en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder producten: bevestigingsmaterialen of complete bevestigingssystemen voor zonnepanelen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Indien School Solar Systems niet steeds strikte naleving van onderhavige voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, danwel dat School Solar Systems in enigerlei mate het recht zou verliezen in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.5 Voor zover deze voorwaarden tevens zijn opgesteld in een andere taal dan prevaleert, in geval van strijdigheid, de Nederlandse tekst.

Artikel 2. Geheimhouding
2.1 Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
2.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
2.3 Indien opdrachtgever een van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van School Solar Systems zijn vrijblijvend. Ook indien zij een aanvaardingsperiode bevatten. Een offerte is twee weken geldig en vervalt daarmee twee weken na offerte datum.
3.2 School Solar Systems kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijker wijs kan begrijpen of dient te begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wederpartij een schriftelijke bestelling bij School Solar Systems heeft gedaan en School Solar Systems de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. Onder de term “schriftelijk” wordt verstaan ieder door partijen ondertekend/geaccordeerd document, brief, fax, e-mail of andere elektronische vorm.
4.2 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van wederpartij om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan School Solar Systems, zijn en blijven voor risico van wederpartij. Indien wederpartij aan School Solar Systems gegevens, tekeningen, etc. levert, mag School Solar Systems uitgaan van de juistheid van betreffende gegevens en baseert zij de offerte op de verstrekte informatie.
4.3 Enig door School Solar Systems gedane aanbieding of gemaakte belofte wordt pas bindend wanneer zij door School Solar Systems schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden prijzen in Euro opgegeven, exclusief btw.
5.2 De door School Solar Systems overeengekomen prijs is gebaseerd op de situatie zoals bestaand op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Indien enige factor waarop de prijs is bepaald nadien wijzigt is School Solar Systems gerechtigd tot verhoging van de prijs over te gaan. Tot deze factoren wordt onder andere (maar niet uitsluitend) het volgende bedoeld.
Indien de prijsstijging het gevolg is van wijziging van de overeenkomst;
Indien de prijsstijging het gevolg is van aanpassingen op het gebied van arbeidskosten, inkoopprijzen, accijnzen, belastingen en andere heffingen dan wel andere verplichting die de wet School Solar Systems oplegt.

Artikel 6. Levering
6.1 De overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De levertermijn zal nimmer kunnen worden aangemerkt als een fatale termijn. Bij overschrijding van enige termijn dient wederpartij School Solar Systems schriftelijk in gebreke te stellen.
Aan School Solar Systems dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6.2 Bij het bepalen van de levertermijn gaat School Solar Systems ervan uit dat de opdracht kan worden uitgevoerd onder de omstandigheden zoals die op dat moment bij School Solar Systems bekend zijn.
6.3 De termijn van levering gaat eerst in wanneer is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden. Dat wil zeggen dat partijen definitief overeenstemming hebben bereikt over alle zakelijke en technische details en School Solar Systems alle benodigde gegevens, goedgekeurde tekeningen, etc. in haar bezit heeft en eventueel overeengekomen voorschotten danwel deelbetalingen door School Solar Systems zijn ontvangen.
6.4 (A) De levertijd wordt verlengd indien zich omstandigheden voordoen die voor School Solar Systems niet bekend waren bij het vaststellen van de termijn en wel met de tijd die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht in die omstandigheden. (B) In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die benodigd is voor het leveren van materiaal en onderdelen die betrekking hebben op het betreffende meerwerk. (C) Indien uit welke hoofde dan ook de verplichtingen van School Solar Systems worden opgeschort, wordt de levertermijn verlengd voor de periode dat de opschorting voortduurt.
6.5 Overschrijding van de levertijd geeft wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij wederpartij opzet of grove schuld van School Solar Systems bewijst.
6.6 School Solar Systems behoudt zich het recht voor levering in delen te laten plaatsvinden. In dat geval betreft iedere deellevering een aparte overeenkomst. School Solar Systems is gerechtigd betaling te eisen voor iedere deellevering voordat wordt overgegaan tot verdere levering.
6.7 De leveringsverplichting van School Solar Systems wordt opgeschort wanneer wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die School Solar Systems bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen oftewel overmacht was, als gevolg waarvan School Solar Systems haar verplichtingen jegens wederpartij niet tijdig kan nakomen, treedt School Solar Systems niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, oorlog (gevaar), oproer, werkstakingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
7.3 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door voermacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
7.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtsituatie meer dan negen maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
7.5 Indien School Solar Systems reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd zal wederpartij overgaan tot betaling van de prijs voor de al geleverde producten.
7.6 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 8. Omvang van het werk
8.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
8.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat de prijs is gebaseerd op montagewerkzaamheden in c.q. op obstakelvrij terrein, waarvan de grondgesteldheid van dien aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk geheel volgens de door opdrachtnemer vastgestelde normen kan geschieden, dient daartoe door opdrachtgever aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. Het terrein dient vrij te zijn in en boeven de grond van de bestratingen en/of verhardingen, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstanden dan 60 cm beneden maaiveld en verder alles waar voor hak-/breekwerk nodig is.
b. Aan de buitenzijde van het te plaatsen systeem dient een vrije werkruimte te zijn van de hekwerkhoogte +50cm. Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te zijn van minimaal 50 cm.
c. Op terreinen, waarop het systeem waterpas gemonteerd moet worden, dient het nodige egaliseerwerk verricht te zijn.
d. Het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de materialen per vrachtwagen op diverse punten gelost kunnen worden, zodat maximaal over een afstand van 150 meter materiaal verplaatst hoeft te worden.
e. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat het terrein niet voldoet aan het in dit artikel sub a t/m d genoemde, of op het feit dat opdrachtnemer of haar vertegenwoordiger het terrein gezien heeft of had kunnen bekijken.

Artikel 9. Oplevering van het werk
9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nagelevert en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
9.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 School Solar Systems is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het geleverde systeem.
10.2 School Solar Systems is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat School Solar Systems is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. School Solar Systems is uitsluitend aansprakelijk voor een gebrek aan het door haar geleverde product. Onder gebrek wordt in dit verband verstaan het feit dat het product danwel systeem niet meer voldoet aan de functie waarvoor het is geleverd (bevestiging van zonnepanelen). Enig kleurverschil aan een geleverd product danwel lichte beschadigingen (zoals krassen, vlekken, oppervlakte corrosie, kleurvastheid, etc.) worden niet beschouwd als gebrek zolang de functionaliteit blijft bestaan.
10.3 School Solar Systems is nimmer aansprakelijk voor onderconstructie of ondergrond waarop het (uiteindelijke) systeem wordt geplaatst. Het is aan opdrachtgever te controleren of de belasting en/of puntdruk ook daadwerkelijk kan worden toegepast op de feitelijke situatie ter plaatse. Hierbij dient opdrachtgever eveneens door te geven of er eventuele bekabeling of leidingen lopen. Een click melding wordt door opdrachtnemer verzorgd.
Zulks is volledig voor rekening en risico van wederpartij. Deze zal moeten zorgen voor het (laten) vervaardigen van (statische) berekeningen. School Solar Systems heeft geen enkele bemoeienis met de plaatsing van de zonnepanelen. School Solar Systems levert slechts bevestigingsmateriaal.
School Solar Systems is niet aansprakelijk voor stormschade aan het systeem.
10.4 School Solar Systems is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfs- of ander soort stagnatie.
10.5 De aansprakelijkheid van School Solar Systems is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomende geval.
10.6 Wederpartij vrijwaart School Solar Systems voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door School Solar Systems geleverde producten en/of materialen.
10.7 Indien School Solar Systems aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van School Solar Systems beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans totdat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11. Weigering afname
11.1 Voor zover wederpartij enig product niet heeft afgenomen naar het verlopen van de levertermijn zal School Solar Systems dit product tot een termijn een maximaal 2 maanden ter beschikking van wederpartij houden. Alle hiermee verband houdende kosten (opslagkosten, afhandelings- en verzekeringskosten) zijn voor rekening van wederpartij. Het risico van de opslag ligt bij wederpartij.
Indien de termijn van 2 maanden is verstreken is School Solar Systems gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, de producten te verwijderen en/of te verkopen.

Artikel 12. Betaling
12.1 School Solar Systems is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te eisen, danwel borgstelling voor betaling te vorderen.
12.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na datum van de desbetreffende factuur.
12.3 Het recht van wederpartij openstaande vorderingen te verrekenen met nog te betalen facturen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.4 Wanneer de betalingstermijn is verstreken is wederpartij van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aan School Solar Systems een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt.
12.5 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan School Solar Systems verschuldigde bedragen komen ten laste van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15% van het door wederpartij onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 500,- per incassovordering.
12.6 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
12.7 De vordering tot betaling van alle aan School Solar Systems verschuldigde bedragen worden terstond en integraal opeisbaar indien en zodra wederpartij in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens School Solar Systems, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van wederpartij.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en verpanding
13.1 Alle door School Solar Systems in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van School Solar Systems totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met School Solar Systems gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Zolang door School Solar Systems geleverde zaken onder het eigendom vallen ingevolge lid 1., mogen deze zaken niet worden doorverkocht en mogen zij nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te verzwaren.
13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is wederpartij verplicht School Solar Systems daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.4 Indien School Solar Systems geen aanspraak kan maken op eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken door vermenging, zaakvorming of natrekking teniet zijn gegaan is wederpartij gehouden de nieuw gevormde objecten aan School Solar Systems te verpanden.
13.5 Voor het geval School Solar Systems zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten door uitoefenen, geeft wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan School Solar Systems en door School Solar Systems aan te wijzen derden al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van School Solar Systems zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 14. Annulering
14.1 Wanneer School Solar Systems niet nalatig is geweest in de uitvoering van de overeenkomst kan de overeenkomst enkel en alleen worden geannuleerd wanneer School Solar Systems hiermee instemt. In dat geval is School Solar Systems gerechtigd alle gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst door te berekenen.

Artikel 15. Vordering en Beëindiging
15.1 Wanneer wederpartij een van zijn verplichtingen uit de met School Solar Systems gesloten overeenkomst niet, niet juist of niet tijdig nakomt, of wanneer gegronde redenen bestaan dit te vermoeden is School Solar Systems gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomsten betreffende overeenkomst op te schorten of te beëindigen en zal op haar geen verplichting rusten enige schadevergoeding te betalen.
15.2 Iedere vordering van School Solar Systems met betrekking tot dat deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd is terstond opeisbaar. Hetzelfde geldt voor schade welke School Solar Systems heeft geleden als gevolg van de opschorting of beëindiging.

Artikel 16. Algemeen
16.1 Dit document vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden en garantie documenten of andere documenten die hierop betrekking hebben. De inhoud van dit document kan niet veranderd door anderen dan School Solar Systems.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij School Solar Systems partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien dit bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de Rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de in Nederland bevoegde Rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van School Solar Systems is gelegen